Adresa: Str. Principală, nr. 46, 457275 Poiana Blenchii, jud. Sălaj

Tel.: 0260-635645 Fax: 0374-090863 Email: primaria@poiana-blenchii.ro
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Analiza SWOT a localității

Comuna Poiana Blenchii
Puncte tari

♦ existenţa unui potenţial de dezvoltare agricolă
♦ existenţa unui potenţial uman flexibil, relativ calificat cu disponibilitate pentru orice domeniu de dezvoltare economică 
♦ administraţia locală receptivă, activă, cu initiaţivă, dsponibilă pentru orice efort privind dezvoltarea comunităţii 
♦ facilităţi acordate de administraţia locală  pentru investitori
Oportunităţi
♦ atractivitate turistică
♦ fructificarea potenţialului agricol 
♦ fructificarea potenţialului uman 
♦ existenţa programelor de finanţare de la UE 

Infrastructură - comunicaţii, dotării edilitare, telecomunicaţii, utilităţi publice, mediu
Puncte tari

♦ existenţa drumului judeţean 109F 
♦ posibilităţile ieşirii şi legăturii comunei cu judeţul Maramureş şi Cluj 
♦ experienţa administraţiei locale în domeniul implementării proiectelor de infrastructură 
♦ existenţa unui sediu administrativ nou în curs de finalizare a lucrărilor de construcţie
♦ existenţa unei reţele de iluminat public 
♦ proiecte de infrastructura în derulare 
♦ existenţa unei reţele de telefonie fixă 
Oportunităţi
♦ studii de fezabilitate existente
♦ fonduri alocate pentru reabilitarea parţială drumului judeţean 109F 
♦ şcolile Poiana Blenchii, Gostila, Falcuşa prinse în programul de reabilitare 
♦ două drumuri comunale propuse în programul de asfaltare judeţean în funcţie de fondurile alocate 
♦ căminele culturale din Poiana Blenchii şi Gostila prinse în programul de reabilitare în funcţie de fondurile alocate

Mediul de afaceri
Puncte tari
♦ spirit atreprenorial al localnicilor 
♦ facilităţi pentru investitori 
♦ suprafeţe agricole mari 
♦ suprafeţe întinse de păduri 
♦ existenţa crescătorilor de animale 
♦ existenţa de zone cu potenţial turistic 
♦ existenţa de obiective cu valoare istorică 
♦ posibilitatea înfiinţării unei cariere de piatră 
♦ zonă nepoluată 
♦ existenţa unei brutării şi a unor magazine alimentare şi nealimentare
Oportunităţi
♦ introducerea comunei în circuitul turistic 
♦ reabilitarea monumentelor
♦ posibilitatea dezvoltării unei agriculturi ecologice
♦ posibilitatea înfiinţării de pensiuni
♦ valorificarea potenţialului de vânătoare 
♦ valorificarea potenţialului natural de plante medicinale şi a fructelor de pădure   

Servicii sociale, educaţie, sănătate, sport, petrecerea timpului liber
Puncte tari
♦ acordarea de ajutor social 
♦ ajutor medical gratuit 
♦ existenţa unui referent social
♦ existenţa Dispensarului medical uman
♦ existenţa unui microbus şcolar
♦ resursa umană
♦ existenţa a trei şcoli şi două grădiniţe
♦ existenţa a doua cămine culturale şi a două biblioteci 
Oportunităţi
♦ parteneriat cu o Fundaţie creştină NEMIRA
♦ centrală termică pentru sălile de clasă

Cadrul instituţional 
Puncte tari
♦ Administraţia Publică Locală eficientă 
♦ colaborarea bună între instituţii 
♦ colaborarea bună cu instituţiile judeţene 
♦ transparenţa la nivel decizional 
♦ comunicarea bună  a cetăţenilor cu autorităţile locale 
Oportunităţi
♦ implicarea ONG-urilor 
♦ conectarea la internet a instituţiilor 
♦ comunicarea administraţiei cu cetăţenii 

11 August 2018
Facilități pentru Investitori

♦ Comuna Poiana Blenchii beneficiează de o reţea de drumuri locale de 18 km din care 3 km drum judeţean asfaltate şi 15 km drumuri comunale pietruite ce necesită anual lucrări de întreţinere
♦ Curent electric
♦ Telefonie fixă, digitală, telefonie mobilă (acoperire parţială), reţea de cablu TV, Internet, serviciu public local de salubrizare
♦ Potenţial turistic ridicat
♦ Dezvoltare agroturismului în zonele turistice deosebite
♦ Asigurare utilităţi, terenuri disponibile
♦ Forţă de muncă suficientă
♦ Resurse naturale bogate
♦ Disponibilitatea Consiliului Local de asigurare a anumitor facilităţi investitorilor

11 August 2018
Proiecte de investiții

Principalele proiecte derulate:
♦ Asfaltare drum comunal DC39 Poiana Blenchii-Gostila
♦ Reabilitare drum comunal
♦ Reabilitare şcoli şi grădiniţe
♦ Finisare sediu nou primărie şi dispensar uman
♦ Înfiinţarea unui centru de internet
♦ Reabilitare biserici şi monumente

Proiecte de investiţii în derulare:
♦ Amenajări parcuri şi alei pietonale
♦ Amenajare parcuri şi locuri de joacă pentru copii
♦ Alimentare cu apă potabilă
♦ Reţea de canalizare a apelor uzate menajere
♦ Asfaltare drum comunal
♦ Înfiinţare centru de zi pentru copii şi vârstnici
♦ Proiect tehnic de aducţiune gaz metan
♦ Promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă disponibile
♦ Reabilitarea drumurilor comunale
♦ Amenajarea văii Falcuşa, Gostila, Poiana 
♦ Alunecări de teren - amenjări funciare
♦ Alimentare cu apă şi canalizare
♦ Reabilitare cămine culturale 
♦ Construire centru comunitar
♦ Reţea de gaz şi iluminat
♦ Reabilitare poduri şi podeţe
♦ Încurajarea turismului mediatizarea şi promovarea comunei
♦ Realizarea rampei ecologice 
♦ Modernizarea serviciului de pază şi protecţia comunei 
♦ Modernizarea bazei sportive 
♦ Înfiinţarea unui parc de joacă la gradiniţa 
♦ Modernizarea drumurilor care fac legăturile între localităţile Poiana Blenchii-Gostila, Poiana Blenchii-Falcuşa, Poiana Blenchii-Măgura
♦ Reabilitare şcoli şi grădiniţe 
♦ Înfiinţarea unui centru de consultanţă în afaceri
♦ Înfiinţarea centrului de ajutorare a persoanelor defavorizate
♦ Finalizarea construcţiei, dotarea cu mobilier şi aparatură pentru Primărie şi Dispensar uman

11 August 2018
Măsuri socio-economice

Îmbunătăţirea infrastructurii locale de transport
♦ Pietruirea străzilor şi uliţelor precum şi a căilor de acces spre terenurile agricole 
♦ Modernizarea drumurilor de legătură între Poiana Blenchii şi satele aparţinătoare 
♦ Construirea unor poduri şi podeţe


Crearea de utilităţi publice
♦ Introducerea apei potabile pe raza comunei 

Introducerea reţelei de gaz metan 
♦ Realizarea unei reţele de canalizare şi a unei staţii de epurare 
♦ Realizarea unui management integrat al deşeurilor

Infrastructura pentru educaţie şi cultură
♦ Reabilitarea şi dotarea şcolii din Gostila şi Poiana Blenchii 
♦ Modernizarea şi dotarea cu calculatoare a celor două biblioteci (comunală şi şcolară) 
♦ Modernizarea şi dotarea celor două cămine culturale de pe raza comunei 
♦ Reabilitarea grădiniţei din satul Gostila 
♦ Amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii

Infrastructura pentru agrement, petrecerea timpului liber şi protecţia socială
♦ Modernizarea terenului de sport din Poiana Blenchii şi amenajarea unui teren de sport în satul Gostila 
♦ Înfiinţarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor comunităţii

Infrastructura de afaceri
♦ Facilităţii pentru investitori (terenuri, clădirii) 
♦ Înfiinţarea unui punct de colectare de plante medicinale şi fructe de pădure 
♦ Înfiinţarea unui centru de consultanţă locală 

Creşterea capacităţii instituţiilor locale întărirea coeziunii sociale
♦ Creşterea capacităţii autorităţilor locale privind accesarea şi administrarea fondurilor destinate dezvoltării locale 
♦ Necesitatea participării la cursuri de instruire şi perfecţionare a persoanelor din administraţia locală din sistemul instituţional local 
♦ Organizarea de seminarii şi dezbateri la nivelul comunităţii în vederea creşterii capacităţii comunitare de a creea strategii proprii de dezvoltare, a identifica surse de finanţare, a elabora şi implementa proiecte în scopul dezvoltării locale. Susţinerea dezvoltării societăţii civile în general, care prin activităţile desfăşurate poate contribui la întărirea coeziunii sociale pe termen lung 
♦ Elaborarea unei strategii locale în vederea instruirii şi pregătirii unor persoane care să se ocupe în comunitate de educaţii privind violenţa în familie, violenţa publică, violenţa în şcoli, consumul de droguri, prostituţie, alcoolism. Scopul acestei actiuni este creşterea siguranţei comunităţii
♦ Îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor sociale de asistenţă 
♦ Sprijinirea comunităţii romilor şi a grupurilor sărace în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi a integrării lor sociale 
♦ Promovarea standardelor şi cerinţelor Uniunii Europene în problema protecţiei sociale 

Conservarea şi protecţia mediului înconjurător
♦ Introducerea sistemului integrat de management al deşeurilor menajere 
♦ Identificarea măsurilor de protecţie a mediului în vederea întocmirii unor  proiecte care să conducă la stoparea oricărei degradări a mediului natural şi la îmbunătăţirea calităţii lui.

11 August 2018
Infrastructura

Comuna Poiana Blenchii beneficiază de o reţea de drumuri locale de 18 km din care:
♦ 3 km drum judeţean asfaltat 
♦ 15 km drumuri comunale pietruite ce necisită anual lucrări de întreţinere.

Dintr-un număr de 794 locuitorii - populatie activă 94 sunt salariaţi în diverse sectoare de activitate cum ar fi: învăţământ 26, producţie 48, administaţie 9, asistenţi personali 12.

Veniturile proprii ale comunei se ridică la 50.000 lei iar nevoile comunei privind cheltuielile şi investiţiile minime anuale sunt 400.000 lei.

Situaţia face imposibilă vreo contribuţie relevantă a bugetului local la  dezvoltarea economică durabilă a comunei. Această dezvoltare în absenţa unor programe regionale şi locale cu finanţare prin sprijin guvernamental sau de la Uniunea Europeană nu pot fi puse în discuţie.
Deci perspectiva de dezvoltare economică a comunei Poiana Blenchii este condiţionată de aceste programe precum şi de atragerea de investitorii care să fructifice potenţialul local, natural şi uman al zonei.

11 August 2018