Adresa: Str. Principală, nr. 46, 457275 Poiana Blenchii, jud. Sălaj

Tel.: 0260-635645 Fax: 0374-090863 Email: primaria@poiana-blenchii.ro
Categorie
De la:
Pana la:

Pagini

Executare Silită

10 August 2018
Concurs 2018

10 August 2018
Starea civilă

10 August 2018
Funcționari în cadrul instituției

FUNCŢIONARI PUBLICI :

BLENCHE SUSANA-DORINA - COMPARTIMENT CONTABILITATE - consilier, principal, grad.5;

TEGLAŞ GABRIELA - COMPARTIMENT AGRICOL - consilier principal, grad 5;

FARCAŞ ANA-MARIA - COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA - referent superior, grad.5;

PENSIONAT - CONŢIŞ EMIL - COMPARTIMENT IMPOZITE ŞI TAXE - refrent superior, grad. 5.


FUNCŢIONARI CONTRACTUALI:

PENSIONATĂ - VARGA OLTIŢA-MARIA - COMPARTIMENT IMPOZITE ŞI TAXE - consilier, cl.I, grad. 5;


BIBLIOTECAR COMUNA :

VARGA MIHAI


FUNCŢIONAR NOU:

COSMA SUSANA - IULIANA - COMPARTIMENT IMPOZITE ŞI TAXE - consilier10 August 2018
Secretar

10 August 2018
Atribuții Secretar

Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata ART 117 (1) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean; b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean; c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect; d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean; e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean; g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia; h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz. #M22 (2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 55 alin. (8^1) sau, după caz, la art. 99 alin. (9), secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente. #M12 ART. 117^1 (1) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde: a) numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului; b) data decesului, în format zi, lună, an; c) data naşterii, în format zi, lună, an; d) ultimul domiciliu al defunctului; e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale sau, după caz, în registrul agricol; f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care se face citarea. (2) Atribuţia prevăzută la alin. (1) poate fi delegată de către secretarul primăriei unuia dintre ofiţerii de stare civilă. (3) Primarul va urmări îndeplinirea acestor atribuţii de către secretarul primăriei sau, după caz, de către ofiţerul de stare civilă delegat. (4) Neîndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. (1) atrage sancţionarea disciplinară şi contravenţională a persoanei responsabile, în condiţiile alin. (3).

10 August 2018