Atributii Secretar

Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata ART 117 (1) Secretarul unit─â┼úii administrativ-teritoriale ├«ndepline┼čte, ├«n condi┼úiile legii, urm─âtoarele atribu┼úii: a) avizeaz─â, pentru legalitate, dispozi┼úiile primarului ┼či ale pre┼čedintelui consiliului jude┼úean, hot─âr├órile consiliului local, respectiv ale consiliului jude┼úean; b) particip─â la ┼čedin┼úele consiliului local, respectiv ale consiliului jude┼úean; c) asigur─â gestionarea procedurilor administrative privind rela┼úia dintre consiliul local ┼či primar, respectiv consiliul jude┼úean ┼či pre┼čedintele acestuia, precum ┼či ├«ntre ace┼čtia ┼či prefect; d) organizeaz─â arhiva ┼či eviden┼úa statistic─â a hot─âr├órilor consiliului local ┼či a dispozi┼úiilor primarului, respectiv a hot─âr├órilor consiliului jude┼úean ┼či a dispozi┼úiilor pre┼čedintelui consiliului jude┼úean; e) asigur─â transparen┼úa ┼či comunicarea c─âtre autorit─â┼úile, institu┼úiile publice ┼či persoanele interesate a actelor prev─âzute la lit. a), ├«n condi┼úiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa┼úiile de interes public, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare; f) asigur─â procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului jude┼úean, ┼či efectuarea lucr─ârilor de secretariat, comunic─â ordinea de zi, ├«ntocme┼čte procesul-verbal al ┼čedin┼úelor consiliului local, respectiv ale consiliului jude┼úean, ┼či redacteaz─â hot─âr├órile consiliului local, respectiv ale consiliului jude┼úean; g) preg─âte┼čte lucr─ârile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului jude┼úean, ┼či comisiilor de specialitate ale acestuia; h) alte atribu┼úii prev─âzute de lege sau ├«ns─ârcin─âri date de consiliul local, de primar, de consiliul jude┼úean sau de pre┼čedintele consiliului jude┼úean, dup─â caz. #M22 (2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finan┼úele publice locale, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ├«n situa┼úiile prev─âzute la art. 55 alin. (8^1) sau, dup─â caz, la art. 99 alin. (9), secretarul unit─â┼úii administrativ-teritoriale ├«ndepline┼čte func┼úia de ordonator principal de credite pentru activit─â┼úile curente. #M12 ART. 117^1 (1) Secretarul unit─â┼úii administrativ-teritoriale va comunica, ├«n termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici ├«n a c─ârei circumscrip┼úie teritorial─â defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde: a) numele, prenumele ┼či codul numeric personal ale defunctului; b) data decesului, ├«n format zi, lun─â, an; c) data na┼čterii, ├«n format zi, lun─â, an; d) ultimul domiciliu al defunctului; e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului ├«nregistrate ├«n eviden┼úele fiscale sau, dup─â caz, ├«n registrul agricol; f) date despre eventualii succesibili, ├«n format nume, prenume ┼či adresa la care se face citarea. (2) Atribu┼úia prev─âzut─â la alin. (1) poate fi delegat─â de c─âtre secretarul prim─âriei unuia dintre ofi┼úerii de stare civil─â. (3) Primarul va urm─âri ├«ndeplinirea acestor atribu┼úii de c─âtre secretarul prim─âriei sau, dup─â caz, de c─âtre ofi┼úerul de stare civil─â delegat. (4) Ne├«ndeplinirea atribu┼úiei prev─âzute la alin. (1) atrage sanc┼úionarea disciplinar─â ┼či contraven┼úional─â a persoanei responsabile, ├«n condi┼úiile alin. (3).