Atribuţii

                   PRINCIPALELE ATRIBU┼óII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

Art.68 - 1) Primarul îndepline┼čte urm─âtoarele atribu┼úii principale:
a) asigur─â respectarea drepturilor si libert─â┼úilor fundamentale ale cet─â┼úenilor, a prevederilor Constitu┼úiei, precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor Pre┼čedintelui României, a hot─ârârilor ┼či ordonan┼úelor Guvernului, dispune m─âsurile necesare ┼či acord─â sprijin pentru aplicarea ordinelor ┼či instruc┼úiunilor cu caracter normativ ale mini┼čtrilor ┼či ale celorlal┼úi conduc─âtori ai autorit─â┼úilor administra┼úiei publice centrale, precum ┼či a hot─ârârilor consiliului jude┼úean,
b) asigur─â aducerea la indeplinire a hot─ârarilor consiliul local. În situa┼úia în care apreciaz─â c─â o hotarâre este ilegal─â, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizeaz─â pe prefect,
c) poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la
problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotarârii consiliului local, ia masuri pentru organizarea acestei consult─âri, in condi┼úiile legii,
d) prezint─â consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, inform─âri, privind starea economic─â ┼či social─â a comunei sau a ora┼čului, in concordan┼ú─â cu atribu┼úiile ce revin autorita┼úilor administra┼úiei publice locale, precum ┼či inform─âri asupra modului de aducere la îndeplinire a hot─ârârilor consiliului local,
e) întocme┼čte proiectul bugetului local si contul de incheiere a exerci┼úiul bugetar si le supune spre aprobare consiliului local,
f) exercita funcţia de ordonator principal de credite,
g) verific─â, din oficiu sau la cerere, încasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunic─â de îndata consiliului local cele constatate,
h) ia m─âsuri pentru prevenirea ┼či limitarea urm─ârilor calamita┼úilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreun─â cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza popula┼úia, agen┼úii economici si institu┼úiile publice din comun─â sau din ora┼č, acestea fiind obligate s─â execute m─âsurile stabilite in planurile de protec┼úie ┼či interven┼úie elaborate pe tipuri de dezastre,
i) asigur─â ordinea publica ┼či lini┼čtea locuitorilor, prin intermediul poli┼úiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor ┼či unitatilor de protec┼úie civil─â, care au obliga┼úia s─â raspund─â solicit─ârilor sale, in condi┼úiile legii,
j) îndrum─â ┼či supravegheaz─â activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
k) ia m─âsurile prev─âzute de lege cu privire la desf─â┼čurarea adun─ârilor publice
l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea si linistea publică,
m) controleaz─â igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse în vânzare pentru popula┼úie, cu sprijinul serviciilor de specialitate, 
n) ia m─âsuri pentru prevenirea ┼či combaterea pericolelor provocate de animale, in condi┼úiile legii, 
o) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localita┼úii ┼či il supune spre aprobare  consiliului  local,   asigur─â respectarea prevederilor planului  urbanistic general, precum ┼či ale planurilor urbanistice zonale ┼či de detaliu, 
p) asigur─â repartizarea locuin┼úelor sociale pe baza hot─ârârii consiliului local, 
q) asigur─â intre┼úinerea ┼či reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a ora┼čului, instalarea semnelor de circula┼úie, desf─â┼čurarea norml─â a traficului rutier ┼či pietonal, în condi┼úiile legii, 
r) exercit─â controlul asupra activit─â┼úilor din târguri, pie┼úe, oboare, locuri si parcuri de distrac┼úii ┼či ia m─âsuri pentru buna func┼úionare a acestora, 
s) conduce serviciile publice locale, asigur─â func┼úionarea serviciilor de starea civil─â ┼či de autoritate tutelar─â, supravegheaz─â realizarea m─âsurilor de asisten┼úa ┼či ajutor social, 
t)  îndeplineste func┼úia de ofi┼úer de stare civil─â,
u) emite avizele, acordurile si autoriza┼úiile date in competen┼úa sa prin lege, 
v) propune consiliului local spre aprobare, in condi┼úiile legii, organigrama, statul de func┼úii, num─ârul de personal ┼či regulamentul de organizare ┼či func┼úionare a aparatului propriu de specialitate, 
w) nume┼čte ┼či elibereaz─â din func┼úie,în condi┼úiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autorita┼úilor administra┼úiei publice locale, cu excep┼úia secretarului,propune consiliului local numirea ┼či eliberarea din func┼úie, în condi┼úiile legii, a conduc─âtorilor regiilor autonome, ale institu┼úiilor ┼či serviciilor publice de interes local, 
x) raspunde de inventarierea ┼či administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al
comunei sau al ora┼čului, 
y) organizeaz─â eviden┼úa lucr─ârilor de construc┼úii din localitate ┼či pune la dispozi┼úie autorita┼úilor administra┼úiei publice centrale rezultatele acestor eviden┼úe , 
z) ia masuri pentru controlul depozit─ârii de┼čeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de ap─â din raza comunei sau a ora┼čului, precum ┼či pentru decolmatarea v─âilor locale ┼či a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
2) Primarul indeplineste ┼či alte atribu┼úii prev─âzute de lege sau de alte acte normative, precum si ins─ârcinarile date de consiliul local.
Art.69-(l) În exercitarea atribu┼úiilor de autoritate tutelar─â ┼či de ofi┼úer de stare civil─â, a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recens─âmânt, la organizarea si desf─â┼čurarea alegerilor, la luarea m─âsurilor de protec┼úie civil─â, precum ┼či a altor atribu┼úii stabilite prin lege primarul actioneaz─â ┼či ca reprezentant al statului in comuna sau ora┼čul în care a fost ales.
2) În aceast─â calitate, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, în conditiile legii, concursul ┼čefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor ┼či ale celorlalte organe centrale din unita┼úile administrativ-teritoriale, dac─â sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.
Art.70.-(l) Primarul deleaga viceprimarului sau, dupa caz, viceprimarilor, prin dispoziţie emisă in cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atribuţiilor ce-i revin potrivit art.68 alin. (l) lit. j), m), p), r), v), x), si y).
(2) Atribu┼úiile de ofi┼úer de stare civil─â pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competente în acest domeniu, potrivit legii.
(3) Atribu┼úiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit art.69, cu exceptia celor de ofi┼úer de stare civil─â, precum ┼či cele prevazute la art.68 alin.(l) lit. a)-f), h), i),k), l) si t), nu pot fi delegate.
Art. 71- (1) În exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispozi┼úii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostin┼úa public─â sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dup─â caz.