Atribuţii ale Consiliului

                                           ATRIBU┼óIILE CONSILIULUI LOCAL
                  extrase din Legea nr. 215/2001, privind administra┼úia public─â local─â

Art. 38. - (1) Consiliul local are ini┼úiativa ┼či hotara┼čte, în condi┼úiile legii, în toate problemele de interes local, cu excep┼úia celor care sunt date prin lege în competenta altor autorita┼úi publice, locale sau centrale.
(2) Consiliul local are următoarele atribuţii principale:
a) alege din rândul consilierilor viceprimarul respectiv viceprimarii, dupa caz; stabileste, în limitele normelor legale, num─ârul de personal din aparatul propriu;
b) aprob─â statutul comunei sau al ora┼čului, precum ┼či regulamentul de organizare ┼či func┼úionare a consiliului;
c) avizeaz─â sau aprob─â, dupa caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-social─â, de organizare ┼či amenajare a teritoriului, documenta┼úii de amenajare a teritoriului ┼či urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare jude┼úeana regional─â, zonal─â ┼či de cooperare transfrontalier─â, în condi┼úiile legii;
d) aprob─â bugetul local, împrumuturile, vir─ârile de credite ┼či modul de utilizare a rezervei bugetare; aprob─â contul de încheiere a exercitiului bugetar; stabile┼čte impozite ┼či taxe locale, precum ┼či taxe speciale, în condi┼úiile legii;
e) aprob─â, la propunerea primarului, în condi┼úiile legii, organigrama, statul de func┼úii, num─ârul de personal ┼či regulamentul de organizare ┼či functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institu┼úiilor ┼či serviciilor publice, precum ┼či ale regiilor autonome de interes local;
f) administreaz─â domeniul public ┼či domeniul privat al comunei sau ora┼čului;
g) hot─âr─â┼čte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate public─â a comunei sau ora┼čului, dup─â caz, precum ┼či a serviciilor publice de interes local, în condi┼úiile legii;
h) hot─âr─â┼čte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privat─â a comunei sau ora┼čului, dup─â caz, în condi┼úiile legii;
i) înfiin┼úeaz─â institu┼úii publice, societ─â┼úi comerciale ┼či servicii publice de interes local; urm─âreste, controleaz─â ┼či analizeaz─â activitatea acestora, instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare ┼či func┼úionare pentru institu┼úiile ┼či serviciile publice de interes local, nume┼čte ┼či elibereaz─â din func┼úie, în condi┼úiile legii, conduc─âtorii serviciilor publice de interes local, precum ┼či pe cei ai institu┼úiilor publice din subordinea sa; aplic─â sanctiuni disciplinare, în condi┼úiile legii, persoanelor pe care le-a numit;
j) hotar─â┼čte asupra înfiin┼ú─ârii ┼či reorganiz─ârii regiilor autonome de interes local; exercit─â, în numele unita┼úii administrativ-teritoriale, toate drepturile ac┼úionarului la societa┼úile comerciale pe care le-a înfiin┼úat; hot─âr─â┼čte asupra privatiz─ârii acestor societa┼úi comerciale; nume┼čte ┼či elibereaz─â din func┼úie, în condi┼úiile legii, membrii consiliilor de administra┼úie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;
k) analizeaz─â ┼či aprob─â, în condi┼úiile legii, documenta┼úiile de amenajare a teritoriului ┼či urbanism ale localita┼úilor, stabilind mijloacele materiale ┼či financiare necesare în vederea realiz─ârii acestora; aprob─â alocarea de fonduri din bugetul local pentru ac┼úiuni de aparare împotriva inunda┼úiilor, incendiilor, dezastrelor ┼či fenomenelor meteorologice periculoase;
l) stabile┼čte m─âsurile necesare pentru construirea, între┼úinerea ┼či modernizarea drumurilor, podurilor, precum ┼či a întregii infrastructuri apar┼úinând c─âilor de comunica┼úii de interes local;
m) aprob─â, în limitele competentelor sale, documenta┼úiile tehnico-economice pentru lucr─ârile de investi┼úii de interes local ┼či asigur─â condi┼úiile necesare în vederea realiz─ârii acestora;
n) asigur─â, potrivit competen┼úelor sale, condi┼úiile materiale ┼či financiare necesare pentru buna func┼úionare a institu┼úiilor ┼či serviciilor publice de educa┼úie, s─ân─âtate, cultur─â, tineret ┼či sport, ap─ârarea ordinii publice, ap─ârarea împotriva incendiilor ┼či protec┼úia civil─â, de sub autoritatea sa; urm─âre┼čte ┼či controleaz─â activitatea acestora;
o) hot─âr─â┼čte, în localitatile cu medici sau cu personal sanitar în numar insuficient, acordarea de stimulente în natura ┼či în bani, precum ┼či de alte facilit─â┼úi, potrivit legii, în scopul asigur─ârii serviciilor medicale pentru popula┼úie; asemenea facilit─â┼úi pot fi acordate ┼či personalului didactic;
p) contribuie la organizarea de activit─â┼úi stiintifice, culturale, artistice, sportive ┼či de agrement;
q) hotaraste cu privire la asigurarea ordiniei publice; analizeaz─â activitatea gardienilor publici, poli┼úiei, jandarmeriei, pompierilor ┼či a formatiunilor de protectie civil─â, în condi┼úiile legii, ┼či propune masuri de îmbun─ât─â┼úire a activit─â┼úii acestora;
r) actioneaz─â pentru protec┼úia ┼či refacerea mediului înconjur─âtor, în scopul cre┼čterii calit─â┼úii vie┼úii; contribuie la protec┼úia, conservarea, restaurarea ┼či punerea în valoare a monumentelor istorice ┼či de arhitectur─â, a parcurilor ┼či rezerva┼úiilor naturale, în condi┼úiile legii;
s) contribuie la realizarea m─âsurilor de protec┼úie ┼či asisten┼ú─â social─â; asigur─â protec┼úia drepturilor copilului, potrivit legisla┼úiei în vigoare; aprob─â criteriile pentru repartizarea locuin┼úelor sociale; înfiin┼úeaz─â ┼či asigur─â func┼úionarea unor institu┼úii de binefacere de interes local;
t) infiin┼úeaz─â ┼či organizeaz─â targuri, pie┼úe, oboare, locuri ┼či parcuri de distrac┼úie, baze sportive ┼či asigur─â buna func┼úionare a acestora;
u) atribuie sau schimb─â, în condi┼úiile legii, denumiri de strazi, de piete ┼či de obiective de interes public local; v) confer─â persoanelor fizice române sau straine, cu merite deosebite, titlul de cet─â┼úean de onoare al comunei sau al ora┼čului;
x) hot─âr─â┼čte, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau str─âine, cu organiza┼úii neguvernamentale ┼či cu al┼úi parteneri sociali, în vederea finan┼ú─ârii ┼či realiz─ârii în comun a unor ac┼úiuni, lucr─âri, servicii sau proiecte de interes public local; hot─âr─â┼čte înfr─â┼úirea comunei sau ora┼čului cu unitati administrativ-teritoriale similare din alte ┼ú─âri;
y) hot─âr─â┼čte, în condi┼úiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorit─â┼úi ale administra┼úiei publice locale din ┼úar─â sau din strain─âtate, precum ┼či aderarea la asocia┼úii na┼úionale ┼či interna┼úionale ale autorit─â┼úilor administra┼úiei publice locale, în vederea promov─ârii unor interese comune;
z) sprijin─â, în condi┼úiile legii, activitatea cultelor religioase;
w) asigur─â libertatea comer┼úului ┼či încurajeaz─â libera ini┼úiativ─â, în condi┼úiile legii.